Informácie o ochrane osobných údajov z kontaktného formulára

v súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Nakoľko v súvislosti s vypĺňaním online Kontaktného formulára dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby
Meno a Priezvisko Marián Hanes
Adresa hm
Email m
Telefón t
Zodpovedná osoba Marián Hanes

Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje uvedené v tomto formulári slúžia výlučne na to, aby sme Vás mohli spätne kontaktovať a odpovedať Vám na Vašu správu.

Právny základ spracúvania údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR

Kategórie príjemcov

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám:

Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii Nie je
Príjemca v členskom štáte

(EÚ a EHP)
Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a zálohovania elektronických údajov

Poskytovateľ IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu)

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej orGanizácii

Nie je a ani sa nezamýšľa.

Doba uchovávania osobných údajov

Po dobu 3 roky, alebo do odvolania súhlasu.

Poučenie o právach dotknutej osoby

V súlade čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

  • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 GDPR)
  • právo na opravu Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR)
  • právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok čl.17 GDPR
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR
  • právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl.20 GDPR
  • právo namietať spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 – právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona OOÚ, viac info. nájdete na www.dataprotection.gov.sk

Svoje práva môžete uplatniť písomne na kontaktných údajoch zodpovednej osoby alebo na kontaktných údajoch prevádzkovateľa, ktoré sú uvedené v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na ktoromkoľvek z uvedených kontaktných údajov.

Poučenie o práve kedykoľvek odvolať svoj súhlas

Máte právo svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov týkajúci sa kontaktného formulára kedykoľvek odvolať, pomocou Kontaktného formulára kde stači vybrať Zrušiť súhlas so spracúvaním osobných údajov pre kontaktné účely a kliknúť na ODOSLAŤ, alebo zaslaním mailu na m. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné.

V prípade, že máte záujem, aby sme Vás kontaktovali a odpovedali Vám na Vašu správu, budeme potrebovať Váš E-mail, prípadne iný kontakt. Následkom jeho neposkytnutia bude, že Vás nebude možné kontaktovať, iné následky nie sú.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepoužíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.